Polityka prywatności

 Polityka prywatności danych UAB „Ruptela“

 Niniejsza polityka ma zastosowanie wobec wszystkich danych osobowych otrzymanych od Państwa lub zebranych i przetwarzanych za pośrednictwem strony internetowej UAB „Ruptela” (dalej – Ruptela) www.ruptela.pl.

Ruptela szanuje Państwa prywatność poprzez ochronę przekazanych przez Państwa i zebranych przez nas danych osobowych w sposób, jaki określono w niniejszej polityce prywatności. W niniejszej polityce prywatności wyjaśniamy, dlaczego pozyskujemy Państwa dane osobowe i w jaki sposób je wykorzystujemy.

Rozmowa na żywo

W celu odpowiedzi na Państwa zapytania wykorzystujemy i przetwarzamy Państwa dane (adres e-mail, treść wiadomości) na podstawie Państwa zgody wyrażonej poprzez wypełnienie Państwa danych osobowych na stronie internetowej www.ruptela.pl w rubryce „Rozmowa na żywo“.

Otrzymanie ofert

 Państwa dane (imię, nazwisko, adres e-mail, nr tel., nazwę firmy, treść zapytania) w celu otrzymania oferty na Państwa zapytania wykorzystujemy i przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, wyrażonej poprzez wypełnienie Państwa danych osobowych na stronie internetowej www.ruptela.pl w rubryce „Otrzymanie oferty“.

Dane osobowe kandydata

Kandydaci mogą przesyłać nam swoje życiorysy (CV) bezpośrednio e-mailem, za pośrednictwem portali pracy lub poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej www.ruptela.lt (rubryka „Kariera“) (w którym należy podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail, załączyć CV, list motywacyjny oraz wskazać wybrane stanowisko). Dane osobowe kandydatów przetwarzane są po to, aby umożliwić rekrutację kandydatów na konkretne stanowisko. Przetwarzanie danych osobowych kandydatów odbywa się za ich zgodą.

W ramach rekrutacji kandydatów sporządzamy tylko te dane osobowe, które związane są z kwalifikacjami, umiejętnościami zawodowymi oraz cechami merytorycznymi. Nie gromadzimy i nie wykorzystujemy wrażliwych danych osobowych kandydatów.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy i przechowujemy przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów zawartych w niniejszej polityce prywatności.

W ramach przygotowania odpowiedzi na żądania, Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 3 lata.

Dane osobowe kandydatów przechowywane przez 24 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji. Kandydatowi ma prawo w dowolnym momencie usunąć swoje danych osobowe oraz skorzystać z innych przysługujących mu praw wynikających z niniejszej polityki prywatności.

Przekazanie danych

Państwa dane osobowe możemy przekazać do przetwarzania osobom trzecim, które pomagają nam w administrowaniu naszej strony internetowej oraz ochronie zawartych w niej danych. Takimi osobami mogą być dostawcy oprogramowania osobowych baz danych, dostawcami usług administrowania baz danych, dostawcami usług w chmurze itp. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być udostępnione organom rządowym lub instytucjom wymiaru sprawiedliwości, np. Policji lub organom nadzorującym, jednakże wyłącznie na ich żądanie i tylko wówczas, gdy odbywa się to zgodnie z przepisami ustawy lub w celu zapewnienia ochrony naszych praw lub bezpieczeństwa naszych klientów, pracowników oraz zasobów.

Konsekwencje odmowy przekazania danych

Przysługuje Państwu prawo do odmowy przekazania swoich danych osobowych, jednakże przekazanie Państwa danych osobowych jest wymagane i niezbędne dla realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności, dlatego w przypadku odmowy przekazania danych, Ruptela może nie być w stanie zrealizować określone cele.

Ochrona danych

W toku przetwarzania danych przestrzegamy wymogów bezpieczeństwa i przetwarzania danych wynikających z Ustawy o ochronie prawnej danych osobowych Republiki Litewskiej oraz Ogólnego Rozporządzeniu o ochronie danych Unii Europejskiej.

Ruptela podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony wszelkich przetwarzanych danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, przypadkowym utraceniem, przekształceniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub udostępnieniem, oraz przed wszelkimi innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania danych.

Państwa prawa

Przysługują Państwu następujące prawa związane z Państwa danymi osobowymi:

  • prawo żądania od Ruptela dostępu do danych w celu zapoznania się z nimi, dokonania korekty lub usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo odmowy zgody na przetwarzanie danych;
  • prawo otrzymania swoich danych w usystematyzowanej, powszechnie stosowanej formie nadającej się do odczytu komputerowego (prawo do przenoszenia danych);
  • prawo do cofnięcia zgody;
  • prawo do złożenia skargi do Państwowej Inspekcji Ochrony Danych.

Mają Państwo prawo do skorzystania z niniejszych praw poprzez zwrócenie się do Ruptela drogą e-mail info@ruptela.com lub pocztą na adres UAB „Ruptela“, Perkūnkiemo g. 6, LT-12130, Vilnius, Lietuva.

Obowiązywanie i zmiany

 Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie od 27 kwietnia 2018 r. W przypadku zmian niniejszej polityki prywatności, opublikujemy jej zaktualizowaną wersję na swojej stronie internetowej www.ruptela.pl. Zmiany i (lub) uzupełnienia polityki prywatności zaczynają obowiązywać od momentu ich opublikowania na stronie internetowej.