Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Jesteśmy grupą spółek Ruptela, w której skład wchodzą następujące przedsiębiorstwa:

UAB „Ruptela” | Numer rejestracyjny: 301058543 | Adres: Perkūnkiemio g. 6, Vilnius, Lithuania

Spółki stowarzyszone:

OOO „Ruptela Ukraina“ | Numer rejestracyjny: 38014287 | Adres: 507 office, Vossojedinenije pr. 7A, 02160 Kiev, Ukraine |

Ruptela Ireland Ltd. | Numer rejestracyjny: 485751 | Adres:  3 Millbrook, Iveragh road, Killorglin, co Kerry

Spółki zależne:

M2M Wireless Limited | Numer rejestracyjny: 585056| Adres:  The Black Church, st.Mary‘s place, Dublin D07 P4AX, Ireland

RUPTELA S.A. de C.V; | Numer rejestracyjny: RUP1905101IFA | Adres: Avenida Sor Juana Ines de la Cruz No. 22, Venue No. 115, Colonia Tlalnepantla Centro, Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico

RUPTELA SP.Z.O.O  | Numer rejestracyjny: 7010714331| Adres: Piekna 18 00-549 Warszawa, Poland

RUPTELA USA Inc. | Numer rejestracyjny: 32-0632872 | Adres: St.Petersburg Fl 33702, Florida, USA

RUPTELA FZCO | Numer rejestracyjny: 4471 | Adres: Office 6E A 312, Dubai Airport Free Zone, Dubai, UAE

(dalej „my” lub „Ruptela”), adres: Perkūnkiemio st. 6, Vilnius, Lithuania, nr tel.: +370 5 2045188, e-mail: [email protected]. Rozumiemy, że ochrona danych osobowych jest ważna dla naszych klientów, dostawców, partnerów i innych osób (dalej „podmioty danych”), które z nami współpracują lub korzystają z usług firmy Ruptela. Dlatego stosujemy wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia prywatności każdego podmiotu danych oraz możliwości skorzystania z praw związanych z ochroną danych osobowych.

We wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych można skontaktować się z naszym wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: [email protected]

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności zawiera wszystkie informacje o tym, w jaki sposób my, jako Administratorzy Danych, przetwarzamy dane osobowe, w tym informacje o celach i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, rodzaju gromadzonych danych, okresie ich przechowywania, a także o tym, komu są ujawniane, jakie prawa przysługują Podmiotowi danych, gdzie się zwrócić w celu uzyskania informacji na temat sposobu skorzystania z tych praw lub we wszystkich innych sprawach związanych z przetwarzaniem danych.

Informacja o polityce prywatności dotyczy osób, które współpracują z firmą Ruptela lub korzystają z jej usług, odwiedzają nasze strony internetowe lub konta w serwisach społecznościowych, albo przekazują swoje dane w innych celach.

Informacja o polityce prywatności jest zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO” lub „Rozporządzenie”) i stanowi integralną część zatwierdzonej Polityki ochrony danych obowiązującej w firmie Ruptela.

W jaki sposób zbieramy Twoje dane?

W zależności od charakteru naszej współpracy przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • otrzymane bezpośrednio od podmiotu danych (czyli od Ciebie), na przykład w przypadku wysyłania nam zapytań, dzielenia się doświadczeniami lub wysyłania CV w celu ubiegania się o stanowisko;
 • generowane, gdy korzystasz z naszych usług lub wchodzisz na nasz obszar, na przykład, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową lub wchodzisz w zasięg monitoringu wideo;
 • uzyskane z innych źródeł, takich jak zakłady ubezpieczeń, inne osoby trzecie.

Do jakich celów i jakie dane osobowe przetwarzamy?

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania

Kategorie danych

Okres przechowywania danych

Realizacja umów z dostawcami, podwykonawcami

RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) - wykonanie umowy

Imię, nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny, data urodzenia, kontaktowy numer telefonu, adres e-mail przedstawicieli dostawców i podwykonawców, kod pocztowy, adres

10 lat od zakończenia danej umowy

Monitoring wideo dla celów ochrony mienia firmy Ruptela oraz zapobiegania przestępczości

RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) - wykonanie umowy

Obraz, inne dane widoczne w materiałach wideo

14 dni

Nagrywanie rozmów telefonicznych w celu zapewnienia jakości

RODO, art. 6 ust. 1 lit. f) -  prawnie uzasadniony interes

Metadane połączeń: godzina, czas trwania, numer telefonu. Treść rozmowy.

 6 miesięcy

Odpowiadanie na zapytania wysyłane pocztą e-mail lub na naszą stronę internetową

RODO, art. 6 ust. 1 lit. f) -  prawnie uzasadniony interes

imię, adres e-mail, treść przesłanej wiadomości

1 rok

Marketing bezpośredni

RODO, art. 6 ust. 1 lit. a) - zgoda

Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu.

Do czasu cofnięcia zgody

Do czasu cofnięcia zgody

RODO, art. 6 ust. 1 lit. a) - zgoda

Szczegółowe informacje zbierane przez pliki cookie można znaleźć w oknie kontroli plików cookie

Czas istnienia poszczególnych plików cookie można znaleźć w oknie kontroli plików cookie

Zarządzanie długami

RODO, art. 6 ust. 1 lit. f) -  prawnie uzasadniony interes

Imię, nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny, kwota długu

5 lat od uregulowania długu
5 lat od uregulowania długu

Ocena kandydatów do pracy

RODO, art. 6 ust. 1 lit. a) - zgoda

RODO, art. 6 ust. 1 lit. f) -  prawnie uzasadniony interes

Imię, nazwisko, dane kontaktowe, treść CV, list motywacyjny.

Do chwili zakończenia procesu selekcji

Realizacja umów z klientami i partnerami

RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) - wykonanie umowy

Imię, nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny, data urodzenia, kontaktowy numer telefonu, adres e-mail przedstawicieli dostawców i podwykonawców, kod pocztowy, adres

10 lat od zakończenia danej umowy

Dane statystyczne dotyczące użytkownika w „oprogramowaniu do konfiguracji urządzenia monitorującego”

RODO, art. 6 ust. 1 lit. a) - zgoda

Anonimizowane dane statystyczne - podstawowe parametry systemu, wykorzystywane urządzenia, skonfigurowane funkcjonalności

1 rok

Obsługa klienta

RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) - wykonanie umowy

Imię, nazwisko, firma, dane kontaktowe - telefon, adres e-mail, problem, treść korespondencji

2 lata

Trusttrack, DMP, SP-Admin ir Device - centrum programy użytkownicy administracja

RODO art. 6 ust. 1 lit. b - wykonanie umowy

Dane użytkownika do logowania: nazwa użytkownika, adres e-mail, pełne imię, nazwisko, szyfrowane hasło, firma, przypisane role, adres IP, logi - wykonane działania, dane użytkownika końcowego.

Do czasu rozwiązania umowy

UWAGA: Nie przetwarzamy szczególnych kategorii (wrażliwych) danych osobowych, tj. danych dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, religijnych, filozoficznych i innych, przynależności do związków zawodowych, zdrowia lub życia seksualnego; nie przetwarzamy również informacji o karalności.

Ruptela jako Podmiot Przetwarzający Dane

Jako podmiot przetwarzający dane możemy przetwarzać dane osobowe wskazane w umowach powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z naszymi klientami.

W jaki sposób chronimy Twoje dane?

Firma Ruptela wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych. Najnowsze informacje na temat sposobu ochrony danych można znaleźć tutaj:

https://www.ruptela.com/organizational-and-technical-measures-to-ensure-information-security/

Komu przekazujemy Twoje dane?

Firma Ruptela współpracuje tylko z tymi podmiotami przetwarzającymi dane, które zapewniają zgodność z RODO i taki sam poziom bezpieczeństwa danych osobowych, jak określono w naszej polityce ochrony danych osobowych.

Oto lista kategorii odbiorców danych firmy Ruptela:

 • firmy dostarczające centra danych, usługi w chmurze, hostingowe, w zakresie administrowania stroną internetową i powiązane usługi, firmy programistyczne, firmy świadczące usługi w zakresie infrastruktury IT, firmy świadczące usługi komunikacyjne;
 • nasi doradcy prawni i doradcy ds. zgodności z przepisami, zewnętrzne firmy audytorskie
 • podwykonawcy;
 • instytucje państwowe zgodnie z procedurami przewidzianymi przez prawo;
 • organy ścigania na ich wniosek lub z naszej własnej inicjatywy, jeśli istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa, a także sądy i inne organy rozstrzygania sporów.

Czy przekazujemy Twoje dane poza obszar Unii Europejskiej i Europejski Obszar Gospodarczy?

Dbamy o to, by Twoje dane osobowe były przetwarzane zgodnie z wymogami i standardami ustanowionymi w aktach prawnych Unii Europejskiej. Korzystamy z centrów danych na terenie EOG.

Jakie przysługują Ci prawa i w jaki sposób możesz z nich skorzystać?

Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługują Ci jako podmiotowi danych następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych: masz prawo żądania informacji, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, masz prawo dostępu do swoich danych osobowych.
 2. Prawo do sprostowania danych osobowych: możesz złożyć żądanie sprostowania swoich danych osobowych, jeśli stwierdzisz, że przetwarzane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe, niekompletne lub niedokładne.
 3. Prawo do usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”) – możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeśli uważasz, że są one przetwarzane niezgodnie z prawem lub w nieuczciwy sposób.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: możesz zażądać ograniczenia (zawieszenia) przetwarzania Twoich danych osobowych, z wyjątkiem przechowywania – na przykład w przypadku żądania sprostowania Twoich danych osobowych (na czas sprawdzania prawidłowości danych osobowych i/lub ich sprostowania), gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, a Ty nie wyrażasz zgody na ich usunięcie, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, itp.
 5. Prawo do przenoszenia danych: możesz złożyć żądanie przekazania Twoich danych osobowych, które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, Tobie i/lub innemu administratorowi danych w .
 6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych: możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnej lub na podstawie prawnej w interesie publicznym.
 7. Prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.
 8. Prawo do cofnięcia udzielonej nam zgody w dowolnym czasie, w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, na przykład do celów marketingu bezpośredniego.

Możesz korzystać ze swoich praw:

 1. Wysyłając do nas żądanie w wolnej formie na adres e-mail [email protected]. Zgłoszenie musi zostać podpisane przy użyciu podpisu cyfrowego, abyśmy mogli zweryfikować Twoją tożsamość.
 2. Wysyłając żądanie listem poleconym na adres: Perkūnkiemio str. 6, Vilnius, Lithuania. Zgłoszenie musi być podpisane. Do zgłoszenia należy dołączyć poświadczoną notarialnie kopię dokumentu tożsamości.
 3. Możesz również skorzystać ze swoich praw za pośrednictwem przedstawiciela. W takim przypadku przedstawiciel musi podać Twoje nazwisko, dane kontaktowe, kopię dokumentu tożsamości poświadczoną notarialnie, informacje na Twój temat, a mianowicie: imię, nazwisko, inne dane, na podstawie których możemy zidentyfikować Cię jako podmiot danych, a także poświadczoną notarialnie kopię dokumentu potwierdzającego powołanie przedstawiciela.

Wniosek musi być czytelny i podpisany, i musi zawierać imię i nazwisko podmiotu danych, adres oraz inne dane podmiotu danych dotyczące żądanej formy komunikacji, informacje o tym, z których praw chce skorzystać podmiot danych i w jakim zakresie.

Odpowiemy na Twój wniosek nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty jego otrzymania. W wyjątkowych przypadkach wymagających dodatkowego czasu, po powiadomieniu Ciebie o tym fakcie, możemy przedłużyć termin przekazania żądanych danych lub zbadania innych wymagań określonych w Twoim wniosku do 60 (sześćdziesięciu) dni od daty jego otrzymania.

Gdzie przesłać pytania dotyczące danych osobowych?

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących informacji zawartych w tym Oświadczeniu o ochronie prywatności lub ochrony Twoich danych osobowych oraz możliwości skorzystania z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych w dogodny dla siebie sposób:

Jeśli znalezienie rozwiązania odpowiedniego dla obu stron nie jest możliwe, masz prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Państwowej Inspekcji Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, e-mail: [email protected] .

Postanowienia końcowe Informacji o polityce prywatności

Informacja o polityce prywatności podlega zmianom wedle uznania Administratora Danych w przypadku zmiany wymogów nakładanych przez obowiązujące przepisy prawa.

Aktualna wersja informacji o polityce prywatności jest publikowana na stronie internetowej.

Ostatnia aktualizacja Informacji o polityce prywatności miała miejsce 2021-05